Navigatie sector

De NAPK heeft voor de sectoren dans en theater een cao afgesloten met de Kunstenbond. De Cao Toneel en Dans 2022-2023 geldt per 1 januari 2022 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2023.
Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar. Aan de Engelse tekst kunnen geen rechten worden ontleend; alleen de Nederlandse cao is rechtsgeldig. De Cao Toneel en Dans 2022-2023 is Algemeen Verbindend Verklaard.

Voor de sector muziek is eveneens een cao afgesloten met de Kunstenbond. De Cao NAPK Muziekensembles 2022-2024 geldt per 1 maart 2022 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2024. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar. Aan de Engelse tekst kunnen geen rechten worden ontleend; alleen de Nederlandse cao is rechtsgeldig. Lees hier meer.

Najaar 2021 hebben sociale partners NAPK en Kunstenbond een akkoord bereikt over een substantiële premieverhoging voor de regeling Omscholing Dansers Nederland (ODN), waarmee het voortbestaan van deze regeling voor de komende vijf jaar is gegarandeerd. Per 1 januari 2022 dragen werkgevers 6,93% van het bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag af en werknemers 2,32%. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Cao ODN waaraan alle dansleden van de NAPK zijn gebonden. Sociale partners beogen deze cao in de loop van het voorjaar 2022 algemeen bindend te laten verklaren. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar. Meer informatie

Terug naar Navigatie sector