Navigatie sector

BAK (Basis voor Actuele Kunst)
BAK, basis voor actuele kunst is een basis voor kunst, kennis en het politieke. BAK zet zich in voor het idee van kunst als publiek domein en politieke ruimte, en biedt een kritisch platform voor esthetisch-politieke experimenten met en door kunst. BAK brengt kunstenaars, denkers en andere leden van de precaire klassen samen om transformatieve manieren van een anders samenzijn te verbeelden en tot uiting te brengen.

BIM (Beroepsvereniging van Improviserende Musici)
BIM zet zich in voor de belangen van jazz en geïmproviseerde muziek en musici in Nederland. Zij streeft naar meer speelplekken en een betere sociaal/economische positie voor artiesten. Sinds 1971 praten ze mee over het kunstbeleid in Nederland; met de overheid fondsen, muziekindustrie, podia en belangen organisaties.

BKNL (Beeldende Kunst Nederland)
Beeldende Kunst Nederland (BKNL) is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. BKNL agendeert urgente vraagstukken en onderwerpen die spelen binnen de beeldende kunst. Bij BKNL zijn aangesloten: Platform BK, de Kunstenbond, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA), de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu, het Overleg Beeldende Kunstacademies (OBK) en BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars). Het Mondriaan Fonds faciliteert en coördineert de bijeenkomsten.

Buma/Stemra
is de auteursrechtenorganisatie van muziekauteurs in Nederland en vertegenwoordigt de belangen van haar leden wereldwijd. Naast het innen en uitkeren van rechtengelden voor muziekauteurs stimuleert en ondersteunt Buma/Stemra de ontwikkeling van nieuw talent.

CJP (Cultuur Jongeren Paspoort)
CJP stelt jongeren in staat om hun culturele smaak te ontwikkelen en hun culturele horizon te verbreden. Dat doen ze voor de jongeren zelf, maar ook voor het onderwijs. CJP probeert zoveel mogelijk middelen vrij te maken zodat scholen culturele activiteiten kunnen ondernemen met hun leerlingen en studenten. Zo worden er met de CJP Cultuurkaart jaarlijks meer dan 1 miljoen activiteiten in het voortgezet onderwijs ondernomen en kunnen bijna een half miljoen studenten binnen het beroepsonderwijs korting en voorrang krijgen op kunst en cultuur. Met het platform CJP Educatie koppelen we culturele organisaties en scholen aan elkaar.

Creatieve Coalitie
De Creatieve Coalitie is samenwerkingsverband van organisaties die opkomen voor de belangen van specifieke beroepsgroepen werkenden. Een informele vereniging met een plenaire vergadering en een stuurgroep die de plenaire vergaderingen voorbereidt met hulp van een secretariaat.

Cultuurconnectie (collectieve promotie)
Cultuurconnectie is de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Per 1 januari 2015 zijn Kunstconnectie en de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) samen verder gegaan onder de naam Cultuurconnectie. Tot onze leden behoren centra voor de kunsten, volksuniversiteiten, muziekscholen en provinciale ondersteuningsinstellingen voor kunst & cultuur. Cultuurconnectie zet zich samen met partners in voor de promotie en zichtbaarheid van haar leden én de gehele branche, bij zowel publiek als belanghebbenden in de beleidsomgeving.

Cultuur+Ondernemen
Cultuur+Ondernemen is hét kennisplatform voor ondernemerschap in de culturele en creatieve sector en financier voor cultureel ondernemers. Daartoe werken ze onder meer samen met overheden en fondsen, om de effecten van hun cultuurbeleid en -investeringen te vergroten. Cultuur + Ondernemen richt zich op drie gebieden: besturen, zakelijk ontwikkelen en financieren. Expertise hierop is nodig voor succesvol ondernemerschap. Daarnaast verstrekken ze financiering in de vorm van Cultuurleningen.

DEN (Digitaal Erfgoed Nederland)
Bij DEN vind je alles over digitale transformatie in de cultuursector. Zij doen onderzoek, verzamelen ervaringsverhalen en creëren trainingsprogramma’s. Hiermee kun jij de kansen van digitalisering optimaal benutten binnen jouw organisatie.

De Zaak Nu
De Zaak Nu is de belangenvereniging voor Nederlandse presentatie- en postacademische-instellingen voor beeldende kunst. De vereniging vertegenwoordigt alle organisaties en instellingen die zich primair richten op de presentatie, ontwikkelingproductie en onderzoek van(uit) de hedendaagse beeldende kunst.

DigiPACCT
DigiPACCT is hét platform voor HR en arbeidsvoorwaarden voor iedereen met HR-taken in de culturele en creatieve sector. Samenwerking, netwerken en het delen van kennis staan centraal. Het platform bestaat uit vier pijlers: kennisbank, HR-community, online kennissessies en netwerkbijeenkomsten.

DutchCulture
DutchCulture is de netwerk- en kennisorganisatie voor internationale culturele samenwerking. Wij ondersteunen de Nederlandse culturele en creatieve sector, overheden en diplomatieke posten bij het nastreven van hun internationale ambities. Zij verbinden culturele en creatieve professionals, organisaties, overheden en netwerken met elkaar en met internationale partners in het kader van internationale culturele samenwerking.

Engagement Arts NL
Engagement ARTS NL is een non-proforganisatie die geweld op basis van geslacht of gender, seksisme, discriminatie en machtsmisbruik in de Nederlandse kunstwereld aan de kaak stelt.

FC (Federatie Cultuur)
De Federatie Cultuur bundelt de branche- en werkgeversverenigingen in onder meer de podiumkunsten, musea, bibliotheken, centra voor de kunsten, podia en orkesten. De Federatie behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze branches. De Federatie Cultuur stelt zich in op constructief overleg met alle partijen met wie valt samen te werken aan de beste maatschappelijke inbedding van de sector kunst &cultuur. Daartoe behoren de overheden, vakbonden, het kunstvakonderwijs, VNO-NCW, MKB-NL en Kunsten’92.

FCDI (Federatie Dutch Creatieve Industries)

De Federatie Dutch Creative Industries vertegenwoordigt acht branche en beroepsorganisaties met in totaal bijna 6.000 individuele leden en ca. 2.500 creatieve bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim € 11 miljard.

Federatie Auteursrechtbelangen

De Stichting Federatie Auteursrechtbelangen – Organisatie voor auteursrecht en naburige rechten is het samenwerkingsverband tussen het Platform Makers, het Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E.

KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)

De KNAW is het forum, de stem en het geweten van de wetenschap in Nederland. Haar instituten behoren met hun onderzoek en hun collecties tot de (inter)nationale top. Aan de basis van al haar activiteiten ligt de overtuiging dat kennis en creativiteit de belangrijkste grondstoffen zijn voor welzijn en welvaart.

KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie)

De vereniging Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie is de landelijke belangenorganisatie voor de instrumentale amateurmuziek c.a. en stelt zich ten doel: het op landelijk niveau bevorderen van de (amateurmuziek) muziekbeoefening en aanverwante vormen van (amateur) kunstbeoefening en het behartigen van de gezamenlijke belangen van haar leden en de daarbij aangesloten verenigingen.

Kunsten ’92

Kunsten ’92 is de belangenorganisatie voor de hele culturele en creatieve sector, met meer dan 420 leden uit alle disciplines: van de kunsten tot nieuwe media, design, musea en monumenten, en van makers tot organisaties. Met een gezamenlijke stem versterken we het maatschappelijke en politieke klimaat voor cultuur in Nederland.

Kunstenbond

Kunstenbond werkt aan een sterke positie van werkenden in de culturele en creatieve sector. Kunstenbond medewerkers en leden maken zich hier elke dag weer hard voor, ieder vanuit zijn eigen specialisme en drijfveren. De leden zijn vooral zelfstandige ondernemers.

LCKA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst)

LKCA zet zich in om de aandacht voor cultuureducatie, cultuurparticipatie en de toegankelijkheid van cultuur te vergroten. LKCA zet zich in om culturele en creatieve ontwikkeling voor iedereen mogelijk te maken, ongeacht culturele achtergrond, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau of leeftijd. We opereren daarbij in verschillende domeinen: cultuur, onderwijs, zorg, welzijn, wetenschap.

Ministerie van BZ (Buitenlandse Zaken)

Ze zijn er voor Nederland, wereldwijd. Alle medewerkers van Buitenlandse Zaken die ons land vertegenwoordigen in de wereld. Ze brengen Nederlandse bedrijven in contact met interessante partners.

Ministerie van OCW (Onderwijs Cultuur Wetenschap)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.


Ministerie van VWS (Volksgezondheid Welzijn Sport)
‘Samen gezond, fit en veerkrachtig’. Onder dit motto zet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich in voor de gezondheid en kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

Mores.online
Mores.online is het centrale, gezamenlijke meldpunt ongewenste omgangsvormen voor de Nederlandse culturele en creatieve sector. Dit meldpunt en de daarvoor werkende vertrouwenspersonen zijn volstrekt onafhankelijk. Het meldpunt is geïnitieerd door verschillende organisaties in de Nederlandse culturele en creatieve sector en is voor iedereen die werkzaam is in deze sectoren.

Museumvereniging

De Museumvereniging is de brancheorganisatie voor ruim 450 Nederlandse musea. De vereniging helpt musea een groot en divers publiek te interesseren voor museale collecties. Dit doen we door de belangen van de museumsector te behartigen, collectieve promotie te voeren en te werken aan een hoge kwaliteit van de sector.

NAPA (Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie)

De Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie biedt een gezamenlijke stem aan onafhankelijke professionele producenten. Bij de beroepsvereniging zijn ca. 80 productiebedrijven aangesloten die actief zijn in verschillende disciplines, waaronder speelfilm, dramaseries, documentaire, animatie, interactieve producties en games. NAPA heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en het productieklimaat te versterken. NAPA is onder meer actief op het gebied van cultuur- en mediabeleid, sociaal-economisch beleid, financiering en auteursrecht. De vereniging vertegenwoordigt haar leden zowel nationaal als internationaal. 

NFACM (Nederlandse Federatie Artiesten en Concert Managements)

De Nederlandse Federatie Artiesten en Concert Managements is opgericht tijdens de coronacrises vanuit de behoefte een gezamenlijke stem te maken en hebben bij de problemen waar de aangesloten impresario’s en hun artiesten mee te maken hebben.

NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten)

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en is de branchevereniging van de professionele podiumkunstproducenten in Nederland. De meeste van de aangesloten organisaties werken met overheidsfinanciering. De NAPK fungeert als werkgeversorganisatie en sluit namens de sector cao’s af met de vakbonden. Tegelijkertijd bevordert de NAPK de positionering van de podiumkunsten richting politiek, overheden en culturele fondsen. De dienstverlening richt zich dan ook primair op deze twee pijlers: arbeidszaken en positionering. Daarnaast bieden we onze leden de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en informatie en ervaringen uit te wisselen. Hiervoor organiseren we regelmatig diverse ledenbijeenkomsten.

NVBF (Nederlandse vereniging van bioscopen en filmtheaters)

De NVBF is dé brancheorganisatie voor alle bioscopen en filmtheaters in Nederland en heeft als doel collectieve belangenbehartiging, promotie, professionalisering en communicatie in de breedste zin van het woord. Daarnaast is de NVBF de gesprekspartner met overheden, (internationale) organisaties en netwerken op het gebied van de exploitatie van bioscopen en filmtheaters.

Platform ACCT (Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst)

Platform ACCT is een initiatief van het complete werkveld. Ondersteund door het ministerie van OCW. Gedragen door de belangrijkste culturele organisaties in Nederland. En opgericht met maar één doel: het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.

Podiumkids
Podiumkids is een collectief van gezelschappen die theater-, muziek- of dansvoorstellingen maken voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Deze prachtige voorstellingen brengen ze graag onder de aandacht bij een breed publiek. Dan doen zij op de website www.podiumkids.nl en met de Podiumkids Prijs.

Podiumkunsten Alliantie
De Podiumkunsten Alliantie bestaat uit vijf partijen. Dat zijn drie brancheverenigingen: Vereniging schouwburg- en Concertzaal Directies (VSCD), de Vereniging van Vrije Theater Producenten (VVTP) en de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK). Het Vlakke Vloer Platform (VVP) en de Verenigde Podiumkunstenfestivals zijn netwerken.

Popcoalitie
De Popcoalitie is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit de pop- en dancemuzieksector. De Popcoalitie voert het gesprek met de overheid en de wetenschap om te komen tot gerichte investeringen in randvoorwaarden voor kennisontwikkeling, innovatie, export, financiering en human capital. Slimme samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en de overheid staat daarbij centraal.

Raad voor Cultuur
De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Regiegroep Arbeidsmarktagenda
Een Regiegroep werd verantwoordelijk voor de aansturing van de Arbeidsmarktagenda en de inzet van middelen daarvoor. Het geld is in de aanloopfase beheerd en verantwoord door een afzonderlijke hiervoor opgerichte stichting. De Regiegroep is per 1 januari 2020 opgegaan in het nieuwe structurele Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst: Platform ACCT. Daarin zijn de partijen van de Regiegroep aangesloten, naast vertegenwoordigers van landelijke onderwijs- en cultuurinstellingen. De georganiseerde opdracht/werkgevers en opdracht/werknemers vervullen hierin een speciale rol bij het maken van feitelijke afspraken en afsluiten van convenanten met mandaat van hun achterban. Platform ACCT zorgt de komende jaren voor de verdere ontwikkeling van de initiatieven die voortvloeien uit de Arbeidsmarktagenda.


SER (Sociaal-Economische Raad)
De SER is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. In de SER werken ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden samen.
Ook faciliteert de SER akkoorden en convenanten. Daarnaast voert de SER bestuurlijke taken uit om bijvoorbeeld medezeggenschap te bevorderen.

TIN (Stichting Theater in Nederland)
Stichting TIN en de UvA maken zich samen sterk voor projecten en activiteiten die de zichtbaarheid en actualiteit van de theatercollectie vergroten, zoals onderzoek, bruiklenen, schenkingen, tentoonstellingen en publicaties. Een sprekend voorbeeld is de online theaterencyclopedie De collectie brengt drie eeuwen Nederlandse podiumkunsten in beeld en is een belangrijke bron van informatie voor theaterwetenschappers, studenten, professionals in de podiumkunsten en liefhebbers.

Taskforce Culturele en Creatieve sector
De Taskforce culturele en creatieve sector is een samenwerkingsverband van ruim 100 branche-, beroeps- en belangenorganisaties. Opgericht direct bij de start van de Coronacrisis in maart 2020, heeft de taskforce als doel om door gezamenlijke analyses, informatie-uitwisseling, voorstellen en afstemming de crisis het hoofd te bieden. 

Theater Inclusief
Theater Inclusief is een driejarig stimuleringsprogramma dat wordt uitgevoerd door 19 partners in de theatersector. Het bijzondere aan het project is dat de partijen zelf hebben aangegeven te willen veranderen. De verschillende theaters en gezelschappen werken samen aan een diverser en inclusievere aanpak met betrekking tot personeel, programmering, publiek en partners. Het commitment dat de partijen zijn aangegaan betekent dat na 3 jaar we meer ontmoetingen hebben met elkaar in het theater waar je ook woont of uit welk gezin je ook komt of wat je culturele achtergrond ook is.

TF/NTF (Nederlands Theater Festival)
Het Nederlands Theater Festival is er om het theater én het publiek te vieren. In twee weken tijd laat het festival voorstellingen o.a. uit de Officiële Juryselectie, producties van het Vlaamse Theaterfestival, BNG Bank Theaterprijs-genomineerden en prijswinnende jeugdvoorstellingen zien. Ontmoet de makers en vooral ook: elkaar. Met de Staat van het Theater wordt het festival geopend, er is een professionals-programma NTF PRO en het festival wordt traditiegetrouw feestelijk afgesloten met het Gala van het Nederlands Theater. Waar dé belangrijkste Nederlandse toneelprijzen worden uitgereikt, zoals de Louis d’Or en de Theo d’Or.

VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals)
De VNPF behartigt de collectieve belangen van de poppodia en –festivals van Nederland. Daarnaast streeft het naar bevordering van popmuziek als podiumkunst, professionalisering van de popsector en de ontwikkeling en verbreding van de programmering van poppodia en -festivals.

VOB (Vereniging van Openbare Bibliotheken)
De openbare bibliotheken maken de samenleving rijker en de Vereniging van Openbare Bibliotheken faciliteert haar leden hierbij. Dit doen ze door belangenbehartiging, vormgeven van goed werkgeverschap, en het organiseren van dialoog en kennisuitwisseling.

VoordeKunst
Voordekunst geeft advies, begeleidt crowdfundingcampagnes en helpt zo de doelen van kunstenaars én de creatieve sector te bereiken. Donateurs kunnen via onze website direct en gemakkelijk bijdragen aan het project van hun keuze. Met kleine en grote donaties van particulieren en bedrijven zijn via voordekunst al meer dan 5000 projecten succesvol gefinancierd.

VPKF (De Verenigde Podiumkunstenfestivals)
De Verenigde Podiumkunstenfestivals is een informeel samenwerkingsverband van meer dan 50 landelijke festivals – van Groningen tot Middelburg, van Deventer tot Rotterdam. Samen versterken we de werking van festivals en vieren we de kracht van podiumkunsten.

VPT (Vereniging voor Podiumtechnologie)
De Vereniging voor Podiumtechnologie heeft als doel sectorbreed een bijdrage te leveren aan kennis, deskundigheid, professionaliteit, gezondheid en veiligheid van een ieder die achter de schermen in de podium- en evenementensector werkt. Dat gebeurt door het doen van onderzoek, kennisoverdracht en het bieden van een netwerkplatform.

VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties)
De VSCD is sinds 1947 de branchevereniging van podia in Nederland. Zij werken aan een sterke positie van de podiumkunsten in Nederland. Een positie midden in de samenleving. Een sterke politieke lobby (lokaal en landelijk) en financieel gezond. Om dit te bereiken, zijn podia – klein en groot – verenigd in de VSCD.

VvNO (Vereniging van Nederlandse Orkesten)
De missie van de VvNO is om zich in te zetten voor de gezamenlijke belangen van de orkesten. Haar doel is het borgen van een innovatieve, samenwerkende en krachtige orkestensector. De VvNO adviseert, ondersteunt en informeert eenieder die bijdraagt aan het succes en de betekenis van de Nederlandse orkesten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak.

VVTP (Vereniging Vrije Theater Producenten)
De VVTP bestaat uit 29 theater- en muziekproducenten die bij elkaar circa 70 procent van het professionele podiumaanbod in Nederland verzorgen. De VVTP streeft sinds 2000 naar een vruchtbare samenwerking tussen niet-gesubsidieerde producenten op het terrein van toneel, muziek, cabaret, musical, opera en overige podiumkunsten.

Terug naar Navigatie sector